عنوان پرسشنامه

پرسشنامه انگیزش درونی ( IMI )

Intrinsic Motivation Inventiry

 ابزاری برای سنجش ابعاد انگیزه درونی است که در نظر دارد فعالیت مربوطه به اهداف آزمودنی‌ها را ارزیابی کند.

 این پرسشنامه در چندین مطالعه به خودنظم‌دهی و انگیزش درونی استفاده شده است

ابعاد

6 زیرمقیاس؛ علاقه/لذت، شایستگی درک شده، تلاش/ اهمیت، ارزش/ سودمندی، احساس تنش/ فشار و انتخاب درک شده را در حین انجام فعالیت، ارزیابی کرده، بدین گونه 6 نمره جداگانه، از زیرمقیاس‌ها به دست می‌آید. به تازگی هفتمین زیرمقیاس برای بهره‌برداری از تجربیات برقراری ارتباط، اضافه شده است؛ هر چند اعتبار این زیرمقیاس تأیید نشده است.زیرمقیاس‌ها:

1-       علاقه / لذت: (7 عبارت) عبارات 1- 7

2-       شایستگی درک شده: (6 عبارت) عبارات 8- 13

3-       تلاش/ اهمیت: (5 عبارت) عبارات 14 18

4-       احساس تنش/ فشار: (5 عبارت) عبارات 19- 23

5-       انتخاب درک شده: (7 عبارت) عبارات 24- 30

6-       ارزش/ سودمندی: (7 عبارت) عبارات 31- 37

7-       برقراری ارتباط: (8 عبارت) عبارات 38- 45

زیرمقیاس علاقه/ لذت برای میزان خودسنجی انگیزش درونی در نظر گرفته شده است. بنابراین اگرچه پرسشنامه کلی، پریشنامه انگیزش درونی نامیده می‌شود، تنها یک زیرمقیاس آن است که به انگیزش درونی اختصاص دارد، در نتیجه، زیرمقیاس علاقه/ لذت اغلب بیشتری در خود دارد که کار دیگر زیرمقیاس‌ها را انجام می‌دهد. مفهوم انتخاب درک شده و شایستگی درک شده تئوری‌هایی هستند که پیش‌بینی کننده مثبت سنجش رفتاری و خودسنجی انگیزش درونی است و زیرمقیاس/ تنش، ارائه شده تا پیش بینی کننده منفی انگیزش درونی باشد. زیر مقیاس تلاش، متغیر جداگانه ای است که مرتبط به عبارات انگیزش است. زیرمقیاس ارتش/ سودمندی برای بررسی درون سازی به کار میرود، به این معنا که انسان ها به وسیله فعالیت هایی که به صورت مفید یا ارزشمند تجربه می کنند، خودساخته و خود گردان می شوند در نهایت، زیر مقیاس برقراری ارتباط در مطالعاتی که باید با تعاملات بین فردی، ایجاد دوستی و غیره انجام گیرد، استفاده می شود.

تعداد سوالات

داراي 45 سوال هفت گزينه‌اي

برای نمره‌گذاری پرسش‌نامه باید ابتدا عبارات معکوس را نمره‌گذاری کنیم، سپس مجموع نمرات هر یک از زیر مقیاس با محاسبه میانگین 0 نمرات، محاسبه می‌شود. طیف پاسخ‌ها شامل اصلا درست نیست 1 تا 7 کاملا درست است.

طریقه نمره گذاری

اصلاً درست نیست=1

بسیار بندرت درست است=2

بندرت درست است=3

بعضی وقت‌ها درست است=4

بیشتر اوقات درست است=5

تقریباً همیشه

درست است=6

کاملاً درست است=7

سوالات معکوس

عبارت 32-33-35، متناسب با موضوع مورد مطالعه، توسط محقق تکمیل می‌شود. عبارت معکوس عبارتند از: 3-4-13-15-18-19-21-25-26-27-28-30-38-39-42-43 (دسی و ریان، 1985، به نقل از دلگشایی و متوسلی، 1396).

بازه نمرات

بازه نمرات این پرسشنامه بین 45 الی 315 می‌باشد

نقطه برش

نمره 180 نقطه برش پرسشنامه است

پایایی

در پژوهش دلگشایی و متوسلی (1396) پایایی پرسشنامه انگیزش درونی با روش ضریب آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد.

منابع

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior. New York: Plenum .سوالات انگیزش درونی
نام :
نام خانوادگی :
1- از تیرزدن، بسیار لذت می‌برم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
2- محیط باشگاه برای من، سرگرم‌کننده و شاد است.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
3- تیرزدن و رفتن به باشگاه برای من کار کسل‌‌‌کننده‌‌ای است.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
4- قبولی و ورود به تیم ملی به هیچ وجه، توجه‌ام را جلب نکرد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
5- از باشگاه رفتن و ادامه مسیر قهرمانی برای دیگران به عنوان کاری بسیار جالب، تعریف خواهم کرد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
6- رفتن به باشگاه و تیرزدن برای من، کاملاً لذت‌بخش بود.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
7- وقتی تیر اندازی می‌کنم، به این فکر می‌کنم که چقدر از این کار لذت می‌برم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
8- فکر می‌‌کنم از لحاظ تیراندازی رکورد هایم، تاحدی خوب هست.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
9- گمان می‌کنم در مقایسه با سایر تیراندازان، از لحاظ رکوردی نسبتاً بد عمل نکرده‌ام.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
10- پس از موفقیت‌های ورزشی، تا مدتی احساس شایستگی می‌کردم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
11- از عملکردم در باشگاه، راضی هستم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
12- از لحاظ تمرین تیراندازی تا حدی کوشا و با استعداد هستم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
13- تیرزدن، کاری بود که نمی‌توانستم به خوبی آن را انجام دهم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
14- تلاش بسیاری را برای موفقیت در مسابقاتم، بکار گرفتم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
15- برای گرفتن نتیجه عالی در مسابقاتم، چندان سخت تلاش و کوشش نکردم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
16- برای موفقیت در مسابقاتم، بسیار تلاش کردم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
17- برایم مهم بود که مسابقاتم را با نتیجه عالی به پایان برسانم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
18- انرژی زیادی را صرف موفقیت در مسابقاتم، نکردم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
19- در زمان مسابقات، به هیچ وجه عصبی نبودم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
20- در زمان مسابقات، هنگام تمرین، احساس هیجان و تنش شدیدی داشتم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
21- در زمان مسابقات، احساس آرامش می کردم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
22- در زمان مسابقات وقتی تمرین می کردم، مضطرب بودم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
23- در زمان مسابقات حین تمرین، احساس می‌‌کردم تحت فشار هستم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
24- معتقدم برای موفقیت‌های ورزشی ام، چند گزینه برای انتخاب دارم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
25- مایل بودم، رفتن به تیم ملی و قهرمانی، انتخاب خودم نباشد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
26- واقعاً حق انتخابی در مورد رشته ورزشی ام، نداشتم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
27- دلم می‌خواست شرایطی پیش می‌آمد که مجبورم می‌کرد، ورزشم را ادامه دهم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
28- رفتن به تیم ملی و تمرین را انجام دادم زیرا انتخاب دیگری نداشتم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
29- در تیم ملی قبول شدم و تمرین راادامه دادم، زیرا خودم خواستم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
30- به تیم ملی رفتم زیرا مجبور بودم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
31- بر این باورم که ورزش کردن می‌تواند برای من مفید و مثمرثمر باشد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
32- ورزش کردن برای من کاری عادی است.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
33- گمان می‌‌کنم ورزش کردن مهم است زیرا می‌تواند شأن اجتماعی افراد را در جامعه بالا ببرد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
34- مایل بودم ورزشم را ادامه دهم، زیرا برایم سودمند است.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
35- فکر می‌کنم تیراندازی و ادامه آن می‌تواند به من کمک کند.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
36- معتقدم رفتن به تیم ملی و مسابقات می‌تواند برایم سودمند باشد.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
37- فکر می‌کنم، ورزش کردن و ادامه آن، کار مهمی است.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
38- واقعاً احساس می‌کنم با هم تیمی هایم فاصله دارم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
39- واقعاً شک دارم که من بتوانم با هم تیمی هایم دوست شوم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
40- دوست داشتم، می‌توانستم واقعاً به دوستانم در تیم اعتماد کنم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
41- دوست داشتم شانسی برای تعامل بیشتر با هم تیمی هایم داشتم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
42- واقعاً ترجیح می‌دهم که در آینده با هم تیمی هایم، ارتباطی نداشته باشم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
43- واقعاً دوست ندارم به هم تیمی هایم در تیم، اعتماد کنم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
44- اگر بین تیراندازان ارتباط متقابل زیادی وجود داشته باشد، احتمال دوستی آنها زیاد می‌شود.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است
45- احساس می‌کنم با دوستان هم تیمی ام، نزدیک و صمیمی هستم.
اصلا درست نیست
بسیار بندرت درست است
بندرت درست است
بعضی وقت ها درست است
بیشتر اوقات درست است
تقریبا همیشه درست است
کاملا درست است

اغلب، عبارات IMI ، اندکی تغییرداده می شوند تا مناسب با فعالیت های خاص باشند. بنابراین مثلا عبارتی مثل « ... در فراگیری این موضوع» تغییر یابد، بدون اینکه تاثیری در قابلیت اطمینان و اعتبار آن رخ دهد. عبارات اعتبار صوری قابل قبولی دارند. به هرحال، احتیاط در تفسیر، ضروری است. ضریب همبستگی بین زیر مقیاس تلاش یا علاقه و فهرست های رفتاری این ابعاد نسبتا کم است ( اغلب حدود 4/0).